Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč K úhradě

Objednávka

Reklamační řád

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou nebo za vady zboží. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.
Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku 5 tohoto reklamačního řádu. Reklamované zboží musí být čistě vyprané, aby posouzení reklamace nebránili obecné zásady hygieny. Kupující je povinnen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad, nebo jiného rozporu s kupní smlouvou dokládá i místo, cenu a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

2. Lhůta pro uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení zboží. Reklamaci je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době, nebo kupující provedl do výrobku neodborný zásah.

3. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takovýto postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí věci.

4. Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř.dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační list) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

5. Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat: a) výměnu zboží za stejné, bezvadné b) zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu). Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání v jeho užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

6. Zboží prodávané za nižší ceny

Výrobky, které mají vady, jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Prodávající je povinen kupujícího upozornit, že výrobek má vadu, a upřesnit mu, o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Vadu musí prodávající označit na dokladu o zakoupení věci. Za vady výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3,4,5, a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání k použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje, prodávající za vady prodávaného zboží odpovídá v plném rozsahu.

7. Řešení sporů

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud České republiky.

postup při reklamaci:

Pokud se v záruční lhůtě objevila na výrobku odstranitelná či neodstranitelná vada nebo došlo k jinému rozporu s kupní smlouvou, odešlete výrobek nenošený nebo vypraný ve vhodném přepravním obalu spolu s kopií faktury o nákupu a s popisem vady na adresu:

Fame CZ s.r.o. - Reklamace
Komenského 410, 509 01 Nová Paka

Podle Vaší volby bude reklamace v případě její oprávněnosti vyřízena takto:
oprava výrobku (u odstranitelných vad), výměna vadného výrobku za nový výrobek nebo poskytnutí přiměřené slevy či zrušení kupní smlouvy a vrácení kupní ceny výrobku na váš bankovní účet či poštovní poukázkou (u neodstranitelných vad). Zákazníkovi bude vrácena kupní cena zboží a rovněž náklady na nejlevnější dopravu k němu. Nehradíme však náklady na dopravu zboží od zákazníka (na vrácení zboží).

V případě dotazů kontaktujte prosím naši infolinku +420 775 910 971 v pracovní době mezi 8:00 a 16:00 h.